Varför är elen så dyr? (del 3)

Jag har konstaterat att elpriset inte påverkas av varken temperaturen eller vinden, mer än högst temporärt. Jag fortsätter därför oförtrutet med att gå till botten med vad detta skulle vara annars. Nu har turen kommit till att titta på andra länder och enerigslag. Enligt den här artikeln från Karlstads universitet rusar elpriset i Sverige när elpriset i Europa rusar. Samma artikel nämner också höga gaspriser som bov i dramat och att de europeiska elmarknaderna är tätt sammankopplade vilket leder till snarlika priser i Europa. Men, vad styr då egentligen gaspriset? Rysslands krig mot Ukraina enligt nämnda artikel samt Europakommissionen som är lite mer explicit och menar att Rysslands krig mot Ukraina har skapat en energikris (på grund av minskade gasleveranser från Ryssland) utan motstycke för EU. Jag menar att krisen började långt tidigare än så.

Enligt EMBERs rapport från februari 1 2022 så började gasproblemen under 2021 på grund av kyla, ökad efterfrågan på gas från Asien och Sydamerika och Covid-19-effekter.

Europeiska elpriser

Jag inleder med att kolla (diagram 1) hur sant det verkligen är att det svenska elpriset (snitt av alla elområden) påverkas av elpriserna i Europa. Jag gör därför en jämförelse med tyskt och franskt elpris, Tyskland och Frankrike är ju de största länderna i EU. Här står klart att alla dessa priser rör sig på väldigt likartade sätt. Korrelationerna mellan dessa är också nästan perfekta: Mellan svenskt- och tyskt elpris är den 0.92 och mellan svenskt- och franskt elpris är den 0.9 (mellan tyskt- och franskt elpris är den sånär som på helt perfekt, 0.99).

Diagram 1. Svenskt- tyskt- och franskt elpris.

Gaspriser?

Ok då, gaspriset har en kraftig påverkan på de svenska elpriserna säger Europakommisionen och Karlstads universitet och jag undersöker därför om det stämmer. I diagram 1 har jag plottat svenskt elpris i EUR/MWH mot priset på europeisk naturgas i USD/MBTU (Million british thermal unit). Rent visuellt har de följt varandra bra på senare år och korrelationen är också höga 0.84, korrelationerna med tyskt- och franskt elpris är ännu högre, 0.89 för båda.

svenskt elpris mot naturgaspris
Diagram 2. svenskt elpris mot naturgaspris

Om man studerar diagram 2 syns det att gaspriserna började stiga under andra halvan av 2020 efter att ha nått en lågpunkt på 1.5 USD/MBTU (Million british thermal unit). De tillsammans med priset på råolja hade sjunkit som en sten under pandemin på grund av raset i efterfrågan, råoljepriset gick dock längre och blev periodvis negativt. Detta ledde såklart till en anpassning hos producenterna som kraftigt minskade sin produktion. När efterfrågan så sakta började krypa uppåt igen fanns det inte det inte längre tillgänglig kapacitet och därför började priset stegra. I normalfallet gör marknaden sådana här justeringar kontinuerligt utan stora prispåverkningar men här var det frågan om en extremsituation, en över en natt tappad efterfrågan.

USA då?


Den här effekten är inte något unikt europeiskt utan har drabbat hela världen i samband med Covid-19-pandemin men frågan jag ställer mig är om vi i europa har lidit mer. För att undersöka detta jämför jag också svenskt elpris med amerikanskt elpris har ju knappast lidit av några uteblivna ryska gasleveranser.

Diagram 3. Svenskt elpris mot amerikanskt elpris.

Det amerikanska elpriset (snitt konsumentpris alla stater) har legat på en mycket högre nivå än det svenska men det svenska har börjat att komma ikapp (tvivelaktig ära). Klart är att det amerikanska priset också lidit av en pandemieffekt och gått upp från ca 140 dollar per megawattimme till 160. Detta är dock inte på långa vägar lika mycket som vad det svenska elpriset fått för prishöjningar.

Slutsats


Nej, det står klart att dessa extrema prishöjningar på el är en europeisk affär och den gemensamma nämnaren för dessa är naturgasen. Elpriset på de största marknaderna i europa följer nästan perfekt naturgaspriset. Dock har jag inte kausalsambandet vilket får bli föremål för senare studier. Dock är det inte så att Rysslands krig mot Ukraina har skapat dessa problem, utan de började långt tidigare, enligt min hypotes, som en följd av utbudschocken som Covid-19-pandemins följdverkningar förde med sig.

Lämna en kommentar