Hur fungerar optioner?

Här kommer vi att introducera det finansiella instrumentet optioner och gå igenom grunderna i dessa. Den här guiden kommer att lära dig grunderna i att köpa och utfärda optioner. Detta för att du ska få en bas att stå på inför vidare förjupning.

Vad är en option?

En option, tillsammans med den närbesläktade terminen, är ett så kallat derivatinstrument. Utan att bli för djupgående kan vi säga att ett derivat är något som är beroende av något annat. I det här fallet är optionen eller terminen beroende av priset på ett underliggande instrument. Vilket oftast är en aktie, en råvara eller ett aktieindex (jag håller mig till aktier från och med nu). Optioner och terminer har som syfte att omfördela risker för köparen och säljaren. Om jag som säljaren är osäker på hur det underliggande priset kommer att utveckla sig kan jag köpa en säljoption och på så sätt välja att sälja min vara till ett fast pris. Omvänt, om köparen upplever att marknaden är skakig och oförutsägbar kan denna välja att köpa en köpoption och på så sätt välja att sälja för ett visst pris vid ett visst datum.

Som vi varit inne på finns det köp- och säljoptioner. En köpoption ger mig rätt att köpa den underliggande aktien till ett fast pris (lösenpriset) under en given löptid. På samma sätt ger en säljoption mig rätten att sälja aktien till lösenpriset under en given löptid. Det är det är grejen med option, den har en löptid, den är tidsbestämd. Detta faktum ställer till det lite för mig som köpare, jag ska inte bara avgöra prisutvecklingen, jag måste också avgöra den under en viss period. För att få köpa optionen måste jag dessutom betala en avgift, en premie. På detta sätt kan optionshandel liknas med köp av försäkringar, för att få bort risker måste jag också betala.

I Sverige handlas optioner på ett standardiserat sätt på börsen på NasdagOMX. Det innebär att du kan handla med optioner lika enkelt som du handlar med aktier, med ett knapptryck hos din nätmäklare.

Hur namngivs optioner?

Nedan visas en skärmdump från nätmäklaren Avanza för optioner på aktien ABB. Namnen på dessa kan verka konstiga och kryptiska men (vi använder den första optionen i listan nedan) är helt enkelt koder som talar om vilken aktie (ABB), vilket år den gäller för (2), om det är en köp- eller säljoption och vilken månad den går ut (H) samt vilket lösenpris den har (240). Detta säger oss att optionen har ABB som underliggande, gäller för 2022, H:et betyder köpoption och augusti (se tabell 1) och 240 betyder helt sonika lösenpris 240.

Bild 1. lista över köpoptioner
MånadKöpoptionSäljoption
JanuariAM
FebruariBN
MarsCO
AprilDP
MajEQ
JuniFR
JuliGS
AugustiHT
SeptemberIU
OktoberJV
NovemberKW
DecemberLX
Tabell 1. Månadsbeteckningar för köp- respektive säljoptioner

Optionspremien

Tar vi ABB2H240 igen som exempel kostar den 68 kr att köpa här och nu, men eftersom 1 aktieoption avser 100 underliggande aktier så måste vi betala 6800 kr för att få köpa en option.

Tittar vi på den underliggande ABB-aktien står den i 305 kr. Om vi nu skulle köpa ABB2H240 så har vi alltså rätten att lösa in den när som helst under löptiden för 240 kr. Ponera att vi skulle lösa in optionen direkt efter att vi köpt den:  Detta skulle då vara en rent ut sagt usel affär eftersom vi då skulle få 6500 kr (305-240 *100) mot att ha lagt ut 6800 kr, en nettoförlust på 300 kr. Detta kan förklaras med att dessa 300 kr är priset (premien) vi betalar för nöjet att köpa optionen.

I och med detta bör också en annan aspekt av fördelarna med optioner bli tydlig: Hävstången! I exemplet ovan betalar vi bara 6800 kr för att kontrollera aktier till ett värde av 30 500 kr (305*100), en hävstång på nästan 1:5. Detta har den uppenbara fördelen att vi inte behöver ligga ute med lika mycket pengar som om vi hade köpt aktien, utan vi kan kontrollera betydligt större aktieposter för varje optionsköp.

Hur bestäms priset på optioner?

  • Skillnaden mellan lösenpris och priset på underliggande (Realvärdet). Den mest fundamentala faktorn eftersom den ger mig rätten att köpa aktien till ett givet pris.
  • Den implicita volatiliteten. Ibland kallad ”vollan”, ett lite krångligt begrepp som kan omskrivas som förväntade prissvängningar. Det här är egentligen marknadens förväntningar som reflekteras i priset. Alltså de som handlar med optionerna. Om optionshandlarna som kollektiv tror på skakig börs framöver kommer de att begära högre priser på optioner.
  • Tidsvärdet. Ju närmare optionen närmar sig sin lösendag desto mer kommer den att tappa i pris. Tittar vi igen på bild 1 så löper alla de optionerna ut i augusti (alla är H-optioner). Optioner löser ut den tredje fredagen för aktuell månad.  När detta skrivs är det den 4 augusti vilket innebär att inte är långt kvar till denna tredje fredag (19:e). Detta innebär att det inte är mycket tidsvärde kvar i dessa optioner utan det som återstår som priskomponenter är lösenpriset och den implicita volatiliteten.

Det mest kända verktyget för att teoretiskt räkna fram ett teoretiskt värde på en option kallas för Black & Scholes och är framtaget av en grupp Nobelprisvinnare. Dock har det visat sig att detta verktyg inte fungerar jättebra och därför väljer jag bara att nämna det här.

Resultatutfall för köpt köpoption

Om vi håller 1 köpt köpoption till lösendagen kan vi förväntas oss en resultatfördelning enligt bild 1. Vår premie är 6800 kr och kommer således att dras från resultatet av vår position. Vi når break even när värdet på ABB-aktien når 308 kr (lösenpris, 240 kr + premium, 68 kr). Nivåer under det medför en förlust ner till maximal 6800 kr. En positiv aspekt av detta är att vår förlust är begränsad till just 6800 kr (plus courtage), att jämföra med om vi skulle motsvarande antal aktier som ju teoretiskt kan sjunka till noll och då skulle innebära en förlust på 30 500 kr.

Bild 2. Resultatutfall på lösendagen för köpoption

Dock är det vanliga inte att man håller positionen till lösendagen utan man säljer den oftast före för att dra nytta av de mer kortsiktiga prisförändringar som ändringar i realvärde, implicit volatilitet och tidsvärdet medför.

Köpt säljoption

En köpt säljoption gör att vi tjänar pengar i en fallande marknad, vilket kan vara fördelaktigt på flera sätt. Det kan vara ren spekulation, dvs att vi är övertygade om en marknadsnedgång och att vi därför vill tjäna pengar på denna. Det kan också vara att vi har ett innehav som vi önskar prissäkra inför en förväntad nedgång eller så ingår säljoptionen som en del i en mer komplex position (mer om dessa i kommande artiklar).

I bilden nedan visas augustis säljoptioner i ABB.  ”Systern” till köpoptionen i exemplet ovan ABB2T240 kostar dock bara 0,45 kr eller 45 kr för 1 kontrakt. Det beror på att den är djupt ”out of the money”, dvs det råder en väldigt låg sannolikhet för att ABB-aktien (301,8 kr senast betalt) skulle gå ner till nivåer runt 240 på mindre än två veckor som det är kvar till lösendagen när detta skrivs.

Bild 3. Lista över säljoptioner.

Resultatutfall för köpt säljoption

Motsvarande graf för resultatfördelningen på lösendagen för den köpta säljoptionen ABB ABB2T240 ser ut som i bilden nedan. Breakeven är strax efter 240 kr, för allt ovanför det förlorar vi 45 kr (plus courtage). Nu är det ju som sagt oerhört låg sannolikhet för att den här optionen kommer att hamna ”in the money” men om vi förväntar oss ett kraftigt börsfall kan det vara värt att titta på den här typen av optioner för att hävstången i det här fallet är ca 1:670. För 45 kr (plus courtage) kontrollerar vi ju en position värd 30 180 kr.

Bild 4. Resultatutfall för köpt säljoption

Utfärdad option

Nu är det dags att leka försäkringsbolag och faktiskt skriva egna optioner. Detta är dock inte så svårt som det låter, det vi gör är att vi trycker på säljknappen i stället för köpknappen hos vår favoritnätmäklare. På så sätt blankar vi optionen vilket innebär att vi får in en premium istället för att betala den. På det här sättet har vi både marknaden och tiden på vår sida. Marknaden gör helst inga större utsvävningar utan stannar helst inom ett givet intervall eller ”range” på engelska. Vidare urholkas tidsvärdet för en given option för varje dag som går vilket gör att tiden jobbar för oss och inte emot oss, en nog så tillfredsställande aspekt av optionshandel.

När vi säljer (utfärdar) en köpoption tjänar vi pengar på en sjunkande och en stillastående marknad. Om vi däremot säljer en säljoption tjänar vi pengar på en stigande eller stillastående marknad.

Om vi återigen tar augusti 2022:s köpoptioner som exempel men den här gången bestämmer vi oss för att sälja ABB2H280 kan vi sälja ett kontrakt här och nu för 26 kr vilket innebär att vi får in 2600 kr i premie direkt från start. Utfallet på lösendagen visas nedan. Så länge ABB:s aktiekurs håller sig under breakeven vilket blir lösenkurs (280) plus premie (26) = 306 kr så tjänar vi pengar på denna position.

Resultatutfall för utfärdad köpoption

Bild 5. Resultatuftall på lösendagen för utfärdad köpoption.

Det här ser ju ganska bra ut rent sannolikhetsmässigt, aktiekursen stod vid hämtandet av optionslistan i 305 kr så att ABB:s kurs kan till och med gå upp 1 och vi kommer fortfarande att tjäna pengar. Dock ska vi komma ihåg att förlustrisken är obegränsad vid uppgång och det måste vi kunna hantera på något sätt (mer om detta senare).

Det här avslutar vår lilla grundkurs i optioner. Den här artikeln är tänkt som en språngbräda för vidare djupdykningar i optionsstrategier och hur vi bäst kan tjäna pengar på optioner. Här är nästa artikel som handlar om hur man kan tänka för att tjäna pengar på optioner.

Lämna en kommentar