Fungerar omsättning och vinst för att spå kursutveckling?

Omsättning och vinst är centrala begrepp för alla företag. Dessa variabler utgör själva kärnan i företagsekonomi och borde därför ha påverkan på börskursen, enligt mitt sätt att se på saken. Företag som kontinuerligt ökar sin omsättning gör rätt saker och det fungerar som ett slags kvitto på att affärsmodellen faktiskt fungerar. Jag ville gå till botten med det här och reda ut hur viktigt omsättning och vinst är för ett företags kursutveckling.

Hur gjorde jag?

Jag plockade ut aktier från OMXS30-indexet. OMXS30 är ett index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Varje år justeras vilka aktier som ska ingå i indexet baserat på vilka som har omsatt mest. indexet är också ett så kallat prisindex, dvs det tar hänsyn enbart till aktiepriserna och inte utdelningen. Bortjusterat från mitt urval är aktier som har en kortare historik än fem år (Evolution Gaming, Essity och Sinch) samt investmentbolagen (Investor och Kinnevik) helt enkelt därför att de saknar omsättning.

Jag var intresserad av att undersöka hur bra omsättningstillväxt och vinst per aktie-tillväxt är att prognosticera kursutveckling och tog jag fram medelvärden för de två förstnämnda variablerna för perioden 2013-2017 och studerade sedan kursutvecklingen för perioden 2017-2019. Jag valde medvetet bort 2020 för att det var ett så speciellt. Min teori är att att gynnsam omsättnings- och vinstutveckling under en femårsperiod kommer att leda till en kursutveckling över medel. Med detta urval fick jag fram ett resultat enligt tabell 1.

2013-2017
Genomsnittlig omsättningstillväxt2,51%
Genomsnittlig vinst/aktie-tillväxt0,55%
2017-2019
Genomsnittlig kursutveckling samtliga aktier12,97%
Genomsnittlig kursutveckling för aktier med omsättningstillväxt > 2,5 %6,81%
Genomsnittlig kursutveckling för aktier med vinst/aktie-tillväxt > 5,5 %9,57%
Tabell 1. Omsättningstillväxt och vinsttillväxt mot kursutveckling

Resultatet

Det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Den genomsnittliga omsättningstillväxten för de fem åren blev 2,51%, det är alltså så mycket OMXS30 aktierna har ökat sin omsättning i snitt 2013-2017, ganska magert är min spontana tanke. Medelökningen av vinst per aktie blev ännu magrare, bara 0,55%. Börsmässigt var 2017 till 2019 en ganska svag period, aktierna i mitt urval ökade i pris 12,97 % eller 6,48 % årligen vilket ska ställas mot börssnittet på ca 10 % per år.

För att variabeln omsättningstillväxt ska kunna förutspå kursutveckling ska aktierna som haft en omsättningstillväxt över medel (2,5 %) haft en kursutveckling som varit över medel (12,97 %). Så är dock inte fallet, den genomsnittliga kursutvecklingen för aktierna med omsättningstillväxt över medel blev bara 6,81 %. Lite bättre blev kursutvecklingen för de aktier som haft en vinst/aktie-utveckling över snittet: 9,57 %, dock är denna utveckling också under medel.

Korrelation omsättningstillväxt / kursutveckling-0,22
Korrelation vinsttillväxt per aktie / kursutveckling-0,36
Tabell 2. Korrelation mellan omsättnings- och vinsttillväxt och kursutveckling.

Jag går vidare och tar fram korrelationen mellan omsättnings- och vinsttillväxt och den visar på svaga negativa samband mellan dessa variabler och kursutvecklingen för de nästkommande två åren. Därför kan vi nu kallt konstatera att omsättningstillväxt och vinst per aktietillväxt inte fungerar för att spå kursutveckling. Man skulle kunna argumentera för att mitt urval är alldeles för litet och det kan jag hålla med, dock ger mitt resultat inte inte något som helst stöd för hypotesen att omsättnings- och vinsttillväxt skulle ha någon som helst prognosticerande kraft därför går jag inte vidare med den här undersökningen.

Lämna en kommentar